EU taksonomi

EU taksonomien har som mål og drive det grønne skiftet ved å rette investeringer til grønne aktiviteter. EU taksonomien er et klassifikasjons system som definert hvilke aktiviteter som er grønne og bærekraftige. Dette vil hjelpe investorer og banker å investere i grønn aktivitet. Taksonomien setter ingen krav til private eller offentlige aktører, men skal gjøre det enklere for investorer og banker å vurdere om deres investeringer er bærekraftige. Et mål med taksonomien er å forhindre grønnvasking.

En ny lov trådte i kraft 1. Januar 2023. Denne omhandler bærekraftig finans som gjør EU taksonomien lovpålagt i norsk lov. Loven krever at store finansinstitusjoner og forsikringsselskaper rapporterer om hvordan de investerer i bærekraftige aktiviteter. Dette forplanter dette seg ned i næringskjeden og flere og flere vil bli avkrevd miljørapportering av sine kunder og leverandører. Dette gjelder alle bedrifter uansett størrelse.

Hva er bærekraftig

Det er blitt gitt ut seks klima og miljø mål som skal sette grunnlaget for taksonomien. De kan ses her.

For at en aktivitet skal bli ansett som grønn, må den bidra vesentlig til minst ett av de 6 målene og ikke ha en negativ innvirkning på de andre. Man må også oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold.

Taksonomien er fortsatt under utvikling, og det er forventet at den vil bli oppdatert regelmessig. Dette er nødvendig for å sikre at taksonomien er i tråd med EUs miljømål og for å ta hensyn til ny teknologi og utvikling. En utfordring med taksonomien er at den er et nytt verktøy, og det er fortsatt uklart hvordan den vil fungere i praksis.

Frem til nå er det kun aktiviteter til de to første målene som har blitt lagt ut.

Rapporteringskrav

Fra og med regnskaps året 2023, vil Norge ha samme rapporteringskrav som EU. Dette vil si at bedrifter må rapportere hvilke aktiviteter de driver med som oppfyller taksonomikritereiene. Se her for over liste over aktiviteter.

Hvem må rapportere?

Noterte selskaper, samt banker og forsikringsselskaper med over 500 ansatte, som betraktes som store selskaper i henhold til EUs regnskapsdirektiv, er underlagt rapporteringskravene i taksonomiforordningen. Andre selskaper som ikke faller inn under disse kravene kan velge å levere taksonomiinformasjon på et frivillig grunnlag. I praksis vil dette gjelde de aller fleste da man enten leverer til det offentlige eller store bedrifter direkte eller indirekte.

Eksempel på en aktivitet

Ting er enklere med et eksempel. EU taksonomien har lagt ut aktiviteter som tilsvarer energi og miljø målene «redusere og forebygge klimagassutslipp» og «klimatilpasning». For disse målene er det lagt ut aktiviteter som til tilsvarer disse målene.

Hvis vi tar aktiviteten «konstruksjonen av nye bygg». Da må man enten gjøre en betydelig forskjell til «redusere og forebygge klimagassutslipp» eller «klimatilpasning».

For å redusere og forebygge klimagassutslipp skal man oppfylle disse tre punktene og ikke gjøre skade på de andre 5 målene.

  • Bygningens energiprestasjon, definert ved Primærenergibehovet, skal være minst 10% bedre enn kravene til nesten nullenergibygninger (NZEB) i henhold til EU-direktiv 2010. Dette sertifiseres med en Energisattest.
  • Bygninger over 5 000 m² testes for lufttetthet og termisk integritet etter ferdigstillelse. Avvik eller feil må rapporteres til investorer og kunder. Kvalitetskontroll under byggeprosessen kan erstatte termisk integritetstesting.
  • For bygninger større enn 5 000 m² skal det beregnes og opplyses om bygningens livssyklus Globale Oppvarmingspotensial (GWP) for hvert trinn i livssyklusen til investorer og kunder ved forespørsel.

Dette er en forkortelse og kravet for aktiviteten i sin helhet ligger på EU Taxonomy compass nettsiden.