Siden 2010 har det vært krav om at alle næringsbygg over 1 000 m² skal ha en gyldig energiattest

  • Energimerking Energimerking

Energimerkeordningen har vært i bruk siden 2010. Energimerket representerer et teoretisk forbruk basert på bygningskropp og teknisk utstyr. Ordningen er utformet for å fremstille bygningen på en så generell måte som mulig. Energikarakteren er gyldig i 10 år, gitt at det ikke blir gjort betydelige oppgraderinger som kan påvirke energikarakteren. Det er bygningseiers ansvar å ha en gyldig energiattest.

Siden 2010 har det vært krav om at alle næringsbygg over 1 000 m² skal ha en gyldig energiattest. Alle næringsbygg skal ha en gyldig energiattest ved salg eller utleie.

Ved kjøp eller leie av næringsbygg der det ikke foreligger en energiattest, kan kjøper/leier be om en energiattest fra en ekspert, på selgers/utleiers regning.

Selv om det har vært et krav i mer enn et tiår, hadde kun 22% av næringsbyggene i mars 2022 et energimerke. Av disse hadde under 20% karakter C eller høyere.

Ta kontakt

Hva tilsier energikarakteren

For å energimerke et bygg, blir bygningskroppen og det tekniske anlegget lagt inn i et simuleringsprogram. Dette vil gi et teoretisk forbruk basert på standardverdier for bruk, for eksempel at et lager ikke har samme belysningskrav som en butikk. Det teoretiske forbruket baserer seg på klimadata fra Oslo for å gi en energikarakter som skal være så generell som mulig.

Energi karakter (Bokstav)

Bokstaven sier noe om hvor energieffektivt et bygg er. Det er gitt krav om hvor mye energi ett bygg bruker per kvadratmeter. Dette varierer med bygningskategori, det vil si at en butikk har et annet krav enn et kontorbygg. Solceller øker bokstavkarakteren.

Oppvarmings karakter (Farge)

Fargen på energimerket står for hvordan varmen produseres. Bruk av fossile brensler og direkte elektrisk oppvarming gir rød farge. Integrering av effektive varmepumper, biokjel og fjernvarme gir en bedre fargekarakter. Egenprodusert varme med solfangere øker fargekarakteren.

Energimerkeordningen fremover

Det forventes at det kommer nye regler angående energimerkeordningen mot slutten av 2023. Disse kravene vil da bli strengere. Hvis vi ser på hva andre land gjør, er det for eksempel ulovlig å leie ut bygg med lavere karakter enn C i Nederland.

EU, i sin plan «The European Green Deal», setter krav om at bygg skal ha en viss standard for å regnes som «grønne». Dette er en forutsetning for å få grønne lån. Grønne lån kan ha bedre lånebetingelser på grunn av oppfyllelse av miljøkrav og viser initiativ for at lånetaker har en langsiktig forretningsutvikling. Næringsbygg med dårlig energikarakter vil kunne oppleve lavere etterspørsel, lavere vekst i leie og høyere ledighet. Dette kalles «brown discount», der energiineffektive bygg blir solgt eller leid ut til en lavere pris.

Planene for hvordan lovene i Norge vil endres er ennå ikke klare, men det vil komme strengere krav til næringsaktører og bygningseiere. Det vil bli et økt press for å utføre energibesparende tiltak.

Energimerking av tekniske anlegg

I samme stil som energimerking av bygg, er det også siden 2010 et krav om å ha energimerke på tekniske anlegg. Hvilke anlegg som er underlagt dette kravet kan ses her.

Skjema som viser rutiner for periodisk energimerking av ulike anlegg

Ta kontakt for en nærmere og uforpliktende presentasjon av prosess og muligheter

Ring oss på 51 81 29 00 eller fyll ut og send inn oss skjemaet nedenfor.